Regulamin cmentarza

parafiadziedzice.pl
Cmentarz parafialny w internecie

REGULAMIN  CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

ZARZĄD I ADMINISTRACJA CMENTARZA
1. Cmentarz jest własnością Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach. Służy do pochówku zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do Wieczności.
2. Cmentarzem zarządza Parafia NMP Wspomożenia Wiernych.
3. Grabarz pełni dyżur w budynku gospodarczym cmentarza we wtorki od 8.00 do 10.00 w czwartki od 16.00 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 12.00.

PRAWO DO POCHÓWKU I ORGANIZACJA POGRZEBU
1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.00
2. Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych, można grzebać parafian i tych, którzy posiadają opłacone miejsce na cmentarzu.
3. Prawo pochówku na cmentarzu mają także wyznawcy innych religii, kościołów czy osoby niewierzące, które legitymują się zamieszkaniem na terenie Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, a nie mające własnego cmentarza.
4. Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się w Kancelarii Parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu zmarłego, oraz należy podać  miejsce pochówku, rodzaj grobu, które zostało wcześniej ustalone z grabarzem.
5. Opłatę za miejsca do pochówku uiszcza się   na okres 20 lat. Po tym okresie przedłużenie może być dokonywane na kolejnych 20 lat.
6. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków przed upływem terminu, na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku, opłata ta nie podlega zwrotowi.
7. Do dysponowania miejscem grobowym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego

a) pozostały małżonek/ka/,
b) krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,
c) krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,
d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

8. Przez dokonanie opłaty za miejsce do pochówku  lub opłacenie prolongaty miejsca grobowego nie nabywa się prawa własności do danego miejsca, lecz jedynie prawa do jego użytkowania. Jako dysponent należy zadbać o oznaczenie grobu /umieszczając krzyż, tablicę lub pomnik/.
9. Opłatę za przedłużenie miejsca do pochówku w imieniu dysponenta może dokonać inna osoba, co nie czyni tej osoby dysponentem tego grobu.
10. Prawo do użytkowania grobu nie może być przekazane osobom trzecim, bez zgody administracji cmentarza.
11. Groby ziemne, murowane nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
12. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się w administracji cmentarza, składając stosowne Oświadczenie.
13. Parafii NMP Wspomożenia Wiernych jako administrator ma prawo użyć miejsca do ponownego pochówku po okresie 20 lat, jeśli nie zostanie wyrażona pisemna wola dysponenta grobu do przedłużenia okresu oraz dysponent nie dokona stosownych opłat za użycie miejsca na dalszy okres.
14. Parafia NMP Wspomożenia Wiernych jako zarządca cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania dysponenta grobu w celu prolongaty miejsca pochówku.

Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent. W razie jakichkolwiek sporów Biuro Cmentarza nie bierze w nich udziału
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 118 poz. 687) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

WYKAZ GROBÓW,  KTÓRE W SYSTEMIE GROBONET WIDNIEJĄ JAKO NIEOPŁACONE LUB NIE MAJĄ PRZYPISANEGO DYSPONENTA ZOSTANIE PODANY DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI:
MIEJSCE: GABLOTA PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU NA TEREN CMENTARZA PRZY  PARAFII NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH.
TERMIN: 3 KWARTAŁ 2022 R.

Opiekunowie miejsc grobowych,  które zostaną wypisane na liście proszeni będą o zgłoszenie się do Kancelarii Parafialnej, w celu aktualizacji danych i uzupełnienia braków.

UTRZYMANIE GROBÓW I PRACE BUDOWLANE
1. Dysponent grobu /osoba, która opłaciła miejsce grzebalne/ jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz jego bezpośredniego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.
2. Roboty budowlane na cmentarzu to:

a. budowa grobu murowanego
b. ustawianie nagrobków na mogiłach ziemnych
c. remonty nagrobków
d. remonty nawierzchni

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej celem uzyskania zgody na ich przeprowadzenie, oraz uzgodnić szczegóły i uzyskać pisemną zgodę administracji cmentarza. Po uzyskaniu akceptacji administracji cmentarza można złożyć zamówienie u wykonawcy.
4. Remonty lub budowy nagrobków nie mogą uszczuplać przejścia między grobami. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich opisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
5. Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów oraz ustaleń zawartych w zezwoleniu na wykonywanie robót budowlanych na terenie cmentarza.
6. Roboty budowlane można przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00. Wjazd na teren cmentarza jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z grabarzem,  który udostępnia klucze do bramy cmentarnej.
7. Przystępując do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć organizację pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wykonawca ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada pisemną zgodę administracji cmentarza.
9. Prace przy nagrobku /obramowaniu, itp./ należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i dba o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
10. Za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu, Parafii NMP Wspomożenia Wiernych jako administrator cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia pomników wynikające z działania siły natury, dewastacje oraz uszkodzenia spowodowane innymi przyczynami.
W celu zabezpieczenia przed w/w sytuacjami należy się indywidualnie ubezpieczyć.
11. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI - ŚMIECI I ODPADY
1. Na cmentarzu znajdują się trzy rodzaje kontenerów na śmieci, o czym informują odpowiednie tablice:

a. Kontener na znicze, plastikowe kwiaty, wieńce i dekoracje
b. Kontener na odpady biodegradowalne – naturalne kwiaty i wieńce, liście, trawę, gałęzie.
c. Kontener na donice i misy wypełnione masą, cementem, gipsem.

2. Zabrania się wrzucania do śmietnika odpadów po pracach kamieniarskich.
3. Zabrania się wrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza.
4. Ze względu na wysokie koszty utylizacji śmieci, prosimy o ich segregowanie i właściwe korzystanie z odpowiednich kontenerów.

ZASADY UŻYTKOWANIA CMENTARZA
1.  Na terenie cmentarza zakazuje się:

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
b. przebywania dzieci do lat 7 bez opieki
c. wyrzucania śmieci poza miejscem wyznaczonym
d. przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu i palenia papierosów
e. przebywania pod wpływem innych środków odurzających i ich używania
f. poruszania się pojazdami jednośladowymi
g. wprowadzania zwierząt
h. niszczenia zieleni, mienia i elementów małej architektury
i. prowadzenia działalności handlowej, akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek
j. usuwania lub niszczenia na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych
k. samowolnego przemieszczania elementów małej architektury
l. kradzieży z cudzych grobów roślin, wiązanek i zniczy.

2. Należy uzyskać zgodę administracji cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, tj. na:

a. pogrzeb
b. ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu
c. prace kamieniarskie i budowlane
d. ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń
e. wjazd pojazdem mechanicznym
f. ustawianie ławek i utwardzanie przejść między grobami
g. sadzenie drzew i krzewów lub ich usuwanie

3. Dopuszcza się wjazd samochodami na teren cmentarza przy organizowaniu ceremonii pogrzebowej.
4. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

EKSHUMACJA
1. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione z administracją cmentarza co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.
2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
b. na zarządzenie prokuratora lub sądu.

3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

Stosowne opłaty:

PROLONGATA MIEJSC GROBOWYCH
  • Opłata dzierżawcza grób dziecięcy na 20 lat - 200,00 zł.
  • Opłata dzierżawcza grób urnowy na 20 lat - 200,00 zł.
  • Opłata dzierżawcza grób pojedynczy 1,90 x 0,90 m na 20 lat - 400,00 zł.
  • Opłata dzierżawcza grób pojedynczy głębinowy 1,90 x 0,90 m na 20 lat - 800,00 zł.
  • Opłata dzierżawcza grób podwójny 1,90 x 1,8m na 20 lat - 800,00 zł.
  • Opłata za media na 20 lat - 200,00 zł.

Dane do kontaktu :
Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
ul. Legionów 57
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 36 91
tel. 32 733 83 33 (tylko w godzinach urzędowania Kancelarii)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto bankowe:
Bank Śląski
05 1050 1256 1000 0001 0263 7964

Adres cmentarza :
ul. Legionów 57
43-502 Czechowice-Dziedzice

Sprawy związane z inwentaryzacją naszego cmentarza można załatwić każdy piątek w godz. od 16.30 do 18.00.


Parafia Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych

ul. Legionów 57
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 36 91
tel. 32 733 83 33 (tylko w godzinach urzędowania Kancelarii)

Konto bankowe:
Bank Śląski
05 1050 1256 1000 0001 0263 7964
Jak do nas dojechać